Reklamačné podmienky

Záruka reklamácie, vratenie alebo výmena tovaru

Reklamácie je možné uplatňovať písomne, prostredníctvom emailu na info@farbynasklo.sk, alebo v kontaktoch na tejto webovej stránke.
Dĺžka záručnej doby na všetok sortiment záhradného nábytku zakúpeným v elektronickom obchode www.farbynasklo.sk sa stanovuje podľa obchodného zákonníka odo dňa prevzatia kupujúcim.

Uplatnenie reklamácie

Pri uplatnení reklamácie musí kupujúci preukázať, že reklamovaný tovar pochádza od predávajúceho. K tomuto účelu doloží kupujúci k reklamovanému tovaru originál predajného dokladu (faktúra, pokladničný doklad, príp. kúpna zmluva a dodací list), bez predloženia týchto nadobúdacích dokladov, nie je možné uplatniť reklamáciu.

Predávajúci nezodpovedá za mechanické poškodenia, násilné či neodborné zaobchádzanie, a za ďalšie vady spôsobené neodborným zásahom.

Postup pri reklamácii

Ak je tovar dodaný prepravcom s poškodeným obalom a ak má kupujúci pri prevzatí podozrenie, že tovar vykazuje vady, vyhotoví kupujúci na mieste s prepravcom písomný zápis o reklamácii tovaru. V prepravnom liste zásielky je nutné uviesť poznámku: Preberáme s výhradou a špecifikovať výhradu. Výhradou sa myslí napr. poškodený obal, neúplná zásielka, otvorené, premočené, pokrčené, potrhané kartóny (obaly) a pod. V prípade, že kupujúci prevezme zásielku od prepravcu bez výhrad, vystavuje sa riziku, že mu poškodeniu vplyvom prepravy nebude uznané. O vade , ktorú kupujúci zistí až pri otvorení a rozbalení tovaru – myslí sa tým výrobná vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu zakúpeného tovaru, je nutné ihneď vyrozumieť predávajúceho a to najneskôr do 5 dní od prevzatia tovaru a to písomnou formou (e-mail, faxom) alebo telefonicky (číslo nájdete v kontaktoch na tejto webovej stránke). Poverený pracovník Vás bude informovať o ďalšom postupe riešenia Vašej reklamácie.

Doba a výška reklamácie

Pri uplatnení reklamácie na chybu tovaru je predávajúci povinný preveriť, či sa jedná o chybu odstrániteľnú. Pokiaľ sa jedná o vadu neodstrániteľnú, vyhradzuje si predávajúci právo tovar vymeniť za tovar bezchybný a na vlastné náklady doručiť tovar kupujúcemu. Pokiaľ sa jedná o chybu odstrániteľnú teda vadu na určitom diele alebo súčasti, vyhradzuje si predávajúci právo vymeniť chybný diel alebo súčasť a doručiť na svoje náklady kupujúcemu. Výmena bude vykonaná najneskôr do 1 mesiaca od prevzatia oprávnenej reklamácie. Predávajúci chybnú vec vymení, poskytne zľavu alebo vráti kúpnu cenu, ak sa na opravenej veci vada vyskytne opätovne (rozumie sa druhýkrát) alebo pre väčší počet vád nemožno vec riadne užívať. V prípade, že predávajúci nebude schopný z nejakých dôvodov nahradiť kupujúcemu vadný diel alebo súčasť najneskôr do 1 mesiaca od prevzatia oprávnenej reklamácie, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu celú kúpnu cenu a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu reklamovaný tovar.

Po uplynutí záručnej doby zaniká zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, ktoré neboli v tejto lehote u predávajúceho kupujúcim uplatnené. V prípade vykonanej záručnej opravy sa záruka na tovar predlžuje o dobu, po ktorú v dôsledku jej vykonávania nemohol zákazník tovar riadne užívať.