Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) sa vzťahujú na prevádzkovateľom internetového obchodu www.farbynasklo.sk, so sídlom Dolný Kubín, Radlinského 21/1739 . Kontaktné údaje: Vladimíra Siváková mobil: 0915 386 545, e-mail: info@farbynasklo.sk
Kupujúcim je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.farbynasklo.sk. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať iba tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu www.farbynasklo.sk, a ktorý je so zobrazeným tovarom v zhode v maximálnej možnej miere (ku drobnému skresleniu farieb mohlo dôjsť digitalizáciou). Predávajúci sa ďalej zaväzuje, že uvedené ceny sú skutočné a konečné ceny, ktoré kupujúci zaplatí za tovar.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

Dodávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Každá objednávka, ktorú kupujúci generuje (tzn. vyberie patričný ​​tovar a vyplní objednávkový formulár), je považovaná za záväznú. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar uvedený v objednávke. Pre účely kúpnej zmluvy je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej na serveri www.farbynasklo.sk v čase odoslania objednávky kupujúcim. Kúpnou cenou sa rozumie cena označená číslom (suma) za ktorým je znak eura (), ktorá sa ďalej znižuje o prípadnú množstevnú zľavu, ak je v čase odoslania objednávky poskytovaná.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári. Predávajúci po doručení objednávky zašle kupujúcemu elektronickú odpoveď, v ktorej potvrdí doručenie objednávky. Kupujúci sám nemá možnosť objednávku zrušiť – túto akciu môže zabezpečiť len predávajúci, a to len po predchádzajúcej dohode s kupujúcim (napr. z dôvodu nemožnosti dodať tovar v danom termíne, prípadne z dôvodu nemožnosti autorizácie skutočnej identity kupujúceho). Zrušenie objednávky je účinné a možné len, ak je predávajúcemu doručená žiadosť o zrušenie objednávky skôr, než predávajúci odovzdal tovar na prepravu kupujúcemu.

Internetový obchod www.farbynasklo.sk obsahuje všetky informácie potrebné k uzavretiu zmluvy v zmysle všeobecných náležitostí zmluvy i podstatných náležitostí kúpnej zmluvy tak, ako sú vymedzené v občianskom zákonníku. Obsahuje vždy názov výrobku, (prípadne kód), hlavnú charakteristiku a cenu výrobku. Ak nie je uvedené inak, ceny uvedené na serveri sú vždy s DPH (20%). Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.