Práva a povinnosti

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na adresu kupujúceho v termíne, ktorý kupujúcemu oznámi pri potvrdení objednávky. Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne ​​požiada. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak kupujúci nesplnil svoj ​​záväzok odobrať tovar v stanovenom termíne alebo zaplatiť kúpnu cenu. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným a ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci musí uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodov. Uplynutím stanovenej lehoty zaniká právo kupujúceho odstúpiť bez uvedenia dôvodov od kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný písomné oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy zaslať poštou na adresu (Radlinského 21/1739, 026 01  Dolný Kubín), alebo emailom (info@farbynasklo.sk), alebo telefonicky, prípadne doručiť osobne prevzatý tovar súčasne s oznámením o odstúpení od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné v okamihu vrátenia tovaru predávajúcemu. V oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uviesť číslo objednávky a špecifikovať tovar jeho názvom a počtom objednaných kusov.

Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť prevzatý tovar v originálnom obale, nepoškodený, bez známok bežného užívania po dobu od prevzatia tovaru kupujúcim do vrátenia tovaru predávajúcemu a so všetkým vecným príslušenstvom a dokladmi, ktoré prevzal spolu s tovarom. Za poškodenie sa pre tieto účely kúpnej zmluvy považuje aj neodôvodnené odstránenie ochranných pečatí a nálepiek, označenie a logá predávajúceho, či iné detaily.